Reglement Bijenstal NBV-Nietap

Sinds 20 maart 2012 is er een nieuw Stalreglement die de zaken in en rond de verenigingsstal regelt.

REGLEMENT BIJENSTAL NBV-NIETAP

1. Dit reglement heeft betrekking op de bijenstal die de Nederlandse Bijenhoudersvereniging afdeling Nietap (NBV-Nietap) in eigendom heeft.

2. Definities:

Vereniging                         : Nederlandse Bijenhoudersvereniging afdeling Nietap

Bestuur                              : het bestuur van NBV-Nietap

Gebruiker                          : de imker die (een) bijenkast(en) in de bijenstal plaatst

Toezichthoudend imker : de imker (THI) die de gang van zaken in en om de bijenstal behartigt

 

3.Doel van de bijenstal is het stimuleren van de bijenteelt in de afdeling Nietap door:

  • Gelegenheid geven tot het plaatsen van zachtaardige bijenvolken door de leden van afdeling Nietap, die hiervoor thuis weinig of geen mogelijkheden hebben.
  • Het geven van voorlichting aan belangstellenden
  • Het houden van excursies
  • Het geven van praktijklessen

4. De dagelijkse gang van zaken in en rondom de bijenstal wordt door de THI geregeld.
De aanstelling van de THI wordt door het bestuur geregeld
De naam en het telefoonnummer van de THI worden op het voorblad van de convocaties en op een duidelijke plaats in de bijenstal vermeld.

5. Alleen voor leden van NBV-Nietap is het, na overleg met de THI, toegestaan om volken in de bijenstal te plaatsen. Voor alle anderen is een beslissing van het bestuur nodig.

6. Alle gebruikers van de bijenstal onderwerpen zich aan dit reglement van de bijenstal en het reglement van volkstuinvereniging De Vrije Tijd Tuinders.

Gebruikers die het gehele jaar in de bijenstal staan dienen lid te worden van volkstuinvereniging De Vrije Tijd Tuinders en ontvangen van de THI een sleutel van het toegangshek van het volkstuinencomplex. Hiervoor dient een borg te worden betaald door overmaking van het geldende bedrag op het bankrekeningnummer van NBV-Nietap. Bij verlies van de sleutel worden alle kosten verhaald op de betreffende gebruiker.

Gebruikers dienen zich te houden aan de aanwijzing(en) van de THI.
Gebruikers moeten alle kasten en korven voorzien van naam, adres en telefoonnummer op een duidelijk leesbare en blijvende manier.
Kasten en korven die niet zijn voorzien van naam, adres en telefoonnummer worden in overleg met de THI uit de bijenstal verwijderd.

Gebruikers dienen hand- en spandiensten te verrichten, zoals onderhoud en schoonhouden van de bijenstal. Dit wordt gecoördineerd door de THI. In de bijenstal ligt een logboek, dat door iedere gebruiker dient te worden bijgehouden, zoals door de THI gevraagd.

7. Gebruikers die tijdelijk in de stal staan, kunnen na betaling van de dan geldende borg en kosten een sleutel van de THI krijgen, die toegang geeft tot het complex. Na beëindiging van het gebruik van de bijenstal moet de sleutel weer worden ingeleverd bij de THI. De THI legt de uitgifte en inname schriftelijk vast. Na inlevering van de sleutel wordt de borg door de penningmeester terug gestort

8. Aan de bijenstal mogen geen veranderingen worden aangebracht, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van het bestuur. Schade aan de bijenstal door de gebruiker is voor rekening van de veroorzaker.
De stal is het visitekaartje van de vereniging en moet er netjes en verzorgd bij staan. Overtollige en onnodige zaken horen niet in de bijenstal aanwezig te zijn.
Het is uitsluitend toegestaan niet bevolkte kasten op te slaan tegen de achterwand van de bijenstal (ook deze kasten dienen te zijn voorzien van naam, adres en telefoonnummer).
De kasten mogen niet zijn voorzien van voerramen en dergelijke (ter voorkoming van roverij).
De kasten moeten goed afgesloten zijn ter voorkoming van ziekteverspreiding.
Er mogen geen ramen los worden opgeslagen in de bijenstal (dus alleen in de gesloten, niet bevolkte kasten). Open voer, voerbakken of honing mogen niet in of rond de bijenstal achterblijven.

Voeren van de volken:

Ter voorkoming van roverij is het uitsluitend toegestaan de volken te voeren na 20.00 uur.
Bij morsen van suiker, suikerwater of honing moet dit direct worden schoongespoeld met water uit de aangrenzende sloot.

9. Iedere gebruiker moet overlast (bijvoorbeeld zwermen) voor de omwonenden en gebruikers van het volkstuinencomplex zoveel mogelijk voorkomen.

10. Gezien het feit dat de vereniging kosten maakt ten aanzien van de bijenstal (zoals huur, onderhoud, afschrijving) is een zekere huur of stageld verschuldigd.
Stageld wordt berekend per kast en wordt per kwartaal of jaar berekend.
De hoogte van het stageld wordt in het bestuur bepaald.
Het stageld moet voor 31 december van ieder jaar worden voldaan.

11.Voorafgaand aan de plaatsing van de kasten moet de THI toestemming hebben gegeven.
De THI legt schriftelijk vast welke gebruikers in de bijenstal staan en het aantal aanwezige kasten met begin- en einddatum van de plaatsing.

12. Ten aanzien van de beschikbare ruimte heeft de THI, desgewenst in overleg met het bestuur, de bevoegdheid om beperking van de plaatsing van volken op te leggen.

13. De vereniging kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade aan personen, volken, kasten, korven of enig materiaal.

14. Na beëindiging van het lidmaatschap dient het ex-lid zijn volken uit de bijenstal te verwijderen. Het bestuur heeft niet de uitdrukkelijke plicht het ex-lid hierop te wijzen. Bij in gebreke blijven worden, voor rekening van het ex-lid, de volken op last van het bestuur verwijderd.

15. Bijenziekten dienen te worden bestreden. De bestrijding van de bijenziekten wordt collectief op de vastgestelde dag(en) uitgevoerd. Deze dagen worden vastgesteld door het bestuur en de ziektebestrijdingscommissie. Datum en tijdstip worden door de THI aan de gebruikers gemeld.

De bestrijding wordt uitgevoerd onder toezicht van minimaal één lid van de ziektebestrijdingscommissie. Bestrijdingen worden uitgevoerd volgens de laatste voorschriften van Bijen@WUR.

16. Bij het constateren van besmettelijke ziekten bij een bijenvolk zal de gebruiker contact opnemen met een lid van de ziektebestrijdingscommissie of de THI zal contact opnemen met de gebruiker en de ziektebestrijdingscommissie. Het advies van de ziektebestrijdingscommissie over de te nemen maatregelen is bindend.

17. Over geschillen, voortvloeiend uit dit reglement of overige zaken welke daarin niet zijn geregeld, beslist het bestuur na overleg met de THI en de betrokken gebruiker.

18. Aan iedere gebruiker wordt een reglement verstrekt.

19. De onderstreepte tekst is NIET van toepassing op personen die de volken van de vereniging verzorgen.

20. Dit reglement is vastgesteld in de bestuursvergadering van november 2014.